Činnosti v oblasti ekológie a životného prostredia 

Vykonávame nasledovné práce:
  

 •  posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA, SEA) vypracovanie „Správy o hodnotení“, „Zámeru“ a „Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti“ podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • vypracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny (dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability, dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability, projekty ochrany chráneného stromu, projekty ochrany chráneného krajinného prvku, dokumenty starostlivosti o dreviny)
 • spracovanie environmentálnych štúdií
 • vypracovanie environmentálnych štúdií
 • vypracovanie krajinno-ekologických hodnotení územia
 • vypracovanie krajinno-ekologických plánov
 • analýza a návrh riešenia zelene v území
 • poradenská a projekčná činnosť v oblasti problematiky územných systémov ekologickej stability a územných generelov zelene
 • konzultačno-poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
 • vypracovanie programov odpadového hospodárstva
    

  Copyright 2010 IGES s.r.o.

   

 •  

 

 

 

 Copyright 2010 IGES s.r.o.