Geodetické a kartografické činnosti:

Vzhľadom k veľkému množstvu realizovaných prác uvádzame výber významnejších prác v oblasti geodetických a kartografických činností.

Predrealizačné zameranie pre projekty výstavby líniových stavieb a inž. sietí: 

 • PDOK Senohrad k DOK Krupina (pdf1, pdf2),  rozsah cca 40 km, objednávateľ: TELECOMPROJECT s.r.o., Bratislava
 • Trnové – kanalizácia (pdf2), rozsah cca 20 km, objednávateľ: SVS - projekcia, s.r.o., Vrútky 
 • Čistenie odpadových vôd a zásobovanie vodou v okrese Ilava (pdf4, pdf5), rozsah cca 130 km, objednávateľ: Hydroprojekt cz, a.s.,  Brno
 • Povodie Váhu a Dunaja – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Galanta (pdf6), rozsah cca 30 km, objednávateľ: Hydroprojekt cz, a.s.,  Brno
 • D4 križovatka Stupava – hranica SR-RR (pdf7), rozsah cca 300 ha, objednávateľ: NDS, a.s., Bratislava v spolupráci a v subdodávke pre Ing. Radovana Kamenského – Geomatic, Malacky   

Základné mapy závodov:

 • ČOV Ilava (pdf8), ČOV Dubnica nad Váhom (pdf9), ČOV Galanta (pdf10), ČOV Trenčín (pdf11), ČOV Nemšová (pdf12), ČOV Nové Mesto nad Váhom (pdf13), ČOV Trenčianska Teplá (pdf14) - objednávateľ: Hydroprojekt cz, a.s.,  Brno
 •  

Geodetické práce v investičnej výstavbe – polyfunkčné, bytové, obchodné, administratívne a priemyselné objekty:

Predrealizačné zameranie, zabezpečenie vytýčenia a zameranie podzemných inžinierskych sietí, budovanie vytyčovacích sietí, vytýčenie priestorovej polohy stavby, podrobné polohové a výškové vytyčovanie, porealizačné zameranie, geometrické plány na vydanie kolaudačného rozhodnutia, geodetická dokumentácia na zápis do DTM:

 • Podzemný vodojem Galanta (pdf16) - objednávateľ: hydroprojekt cz, a.s.,  Brno
 • Nadzemný vodojem Galanta (pdf17) - objednávateľ: hydroprojekt cz, a.s.,  Brno
 • Bytové domy Modra – Pažite (pdf18) - objednávateľ: SBDKREDIT, spol. s r. o., Bratislava
 • Polyfunkčný objekt Vajanského ulica, Modra (pdf19,20) - objednávateľ: SBDKREDIT, spol. s r. o., Bratislava
 • Dom s opatrovateľskou službou na Vlárskej ulici v Bratislave (pdf21,22) - objednávateľ: MALSTAV INVEST, spol. s r. o., Bratislava
 • Polyfunkčné bytové objekty A,B na Tomášikovej ul. v Bratislave (pdf23) -objednávateľ:  STAV-TRADE, s.r.o., Bratislava
 • Polyfunkčný objekt na Haburskej ul. v Bratislave (pdf24) - objednávateľ:  STAV-TRADE, s.r.o., Bratislava
 • Obytný dom na ul. J. Stanislava v Bratislave (pdf25,26) -objednávateľ:  STAV-TRADE, s.r.o., Bratislava,
 • Polyfunkčný objekt SOLITAIRE, Mierová ulica Bratislava (pdf27,28) -objednávateľ:  STAVREX a.s, Bratislava
 • Polyfunkčný objekt Hlinická, ulica Bratislava (pdf29,30,31) -objednávateľ:  BAUREX s. r. o., Bratislava
 • Polyfunkčný bytový objekt II, Vajanského ul. Modra (pdf32) - objednávateľ:  PE-Invest, s.r.o., Pezinok
 • Polyfunkčný bytový objekt III, Vajanského ul. Modra (pdf33) - objednávateľ:  Zoltán Berner, Modra
 • Polyfunkčný objekt Union poisťovňa, Bajkalská ul. –geometrické plány (pdf34) -objednávateľ:  SKANSKA a.s., Bratislava
 • Supermarket BILLA, Modra (pdf35,36) - objednávateľ:  Mesto Modra, Billa, a.s., Bratislava, Top Projekt, s.r.o. Bratislava
 • Supermarket COOP Jednota, Šenkvice (pdf37) - objednávateľ:  COOP Jednota, a.s., Trnava
 • Výstavba súkromného letiska – Dubová (pdf38,39) - objednávateľ: GOSET s.r.o., Modra
 • Polyfunkčný bytový objekt LA VITA, Pezinok (pdf40,41) - objednávateľ:  BPK Pezinok, s.r.o., Bratislava
 • Polyfunkčný bytový objekt v Senici - objednávateľ: STAV- TRADE, s.r.o., Bratislava
 • Rodinné farmy s letiskom pre športové lietadlá v Budmericiach, - objednávateľ: MITAN.SK, s.r.o., Bratislava
 • Cyklomost z Devínskej N. Vsi do RR cez rieku Moravu, - objednávateľ: Obec DNV, BSK

Geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov:

 • Historický objekt EAV cirkvi v Modre (pdf45,46) - Objednávateľ: EAV cirkev, Modra
 • Historický objekt základnej školy v Šenkviciach (pdf47,48) - objednávateľ: Obec Šenkvice
 • Kaštieľ Malinovo - objednávateľ: BSK
 • Ubytovňa STAR, Bratislava - objednávateľ: zinal s.r.o., Bratislava
 • Historický objekt Jeleň, Modra - objednávateľ: Ing. Mihál

Geodetické zameranie fasád historických objektov:

 • Historický objekt Kláštora na Štúrovej ul. v Modre (pdf49),
 • Historické objekty na námestí v Modre (pdf50,51),

Polohopisné s výškopisné geodetické zamerania pre spracovanie urbanistických štúdií a PD v investičnej výstavbe 

 • Lokalita Zálesie (pdf52) -  objednávateľ: A-Ž projekt, s.r.o. Bratislava
 • Lokalita Ivanka pri Bratislave (pdf53) -  objednávateľ: A-Ž projekt, s.r.o. Bratislava
 • Lokalita Kráľová (pdf54) -  objednávateľ: A-Ž projekt, s.r.o. Bratislava
 • Areál rekreačného strediska Zornička, Harmónia (pdf55) - objednávateľ: SK-INVEST a.s., Bratislava
 • Areál rekreačného strediska Vzorodev, Harmónia (pdf56) -  objednávateľ: A-Ž projekt, s.r.o. Bratislava
 • Lokalita Zálesie II (pdf 57) -  objednávateľ: A-Ž projekt, s.r.o. Bratislava
 • Lokalita Záhorská Bystrica (pdf58) - objednávateľ:  STAV-TRADE, s.r.o., Bratislava
 • Lokalita Podunajské Biskupice(pdf(59) - objednávateľ:  STAV-TRADE, s.r.o., Bratislava
 • Mestský park v Modre (pdf60) - objednávateľ: Mesto Modra
 • Parkový areál Rajka, Maďarsko (pdf61) - objednávateľ: Stražan, s.r.o. Bratislava
 • Sídlisko Slovnaft, Bratislava (pdf62) - objednávateľ: zinal, s.r.o. Bratislava
 • Lokalita Ingle, Modra (pdf(63) - objednávateľ: Arbor - Arboristika, s.r.o. Bratislava
 • Areál Lesníckej školy v Harmónií - objednávateľ: BOSO s.r.o.

Geodetické práce v investičnej výstavbe – výstavba inžinierských sietí, porealizačná dokumentácia:

 • výstavba  inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod..)  pre realizáciu IBV – Reca (pdf64), objednávateľ: Miroslav Královič, Horné Orešany
 • výstavba  inžinierskych sietí (vodovod, plynovod..)  pre realizáciu IBV – Veľký Biel (pdf65),  objednávateľ: Miroslav Královič, Horné Orešany
 • výstavba  inžinierskych sietí ( plynovod..)  pre polyf. Areál, Prievozská ul. Bratislava , objednávateľ: Miroslav Královič, Horné Orešany
 •  výstavba komunikácií a inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod..)  pre realizáciu IBV – Pezinok, Grinava – Orešné (pdf66,67), cca 40 rodinných domov, objednávateľ: merga s.r.o., Snina
 • výstavba komunikácií a inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod..)  pre realizáciu IBV – Brižite, Bratislava (pdf68,69),  objednávateľ:  O.Z. Brižite II., Bratislava
 • rekonštrukcia vodovodu v areáli Policajnej akadémie v Pezinku (pdf70,71),  objednávateľ:  L.I.R.R., s.r.o., Bojnice
 • výstavba  inžinierskych sietí (vodovod, plynovod..)  pre realizáciu IBV – V. Biel, objednávateľ: Združenie vlastníkov V. Biel
 • geometrické plány na zriadenie vecných bremien  inžinierskych sietí  v areáli f. Palma a PMD-Union, Bratislava  (pdf72), objednávateľ: Palma Group, a.s. Bratislava, PMD-UNION, a.s. Bratislava
 • rekonštrukcia vodovodu v SOŠV v Modre, objednávateľ: Ing. Peter Heyder, H-Consult, Šenkvice
 • výstavba inžinierskych sietí (vodovod, plyvovod, kanalizácia) lokalita Záhorská Bystrica, cca 40 RD, objednávateľ: STAV-TRADE, s.r.o., MALSTAV, s.r.o., Bratislava

Geodetické práce v oblasti katastra nehnuteľností:

 • spracovanie zjednodušených plánov pre vytýčenie pôvodných parciel v k.ú Čunovo, objednávateľ:  : Krajský pozemkový úrad Bratislava 
 • spracovanie zjednodušených plánov pre vytýčenie pôvodných parciel a parciel do náhradného užívania v k.ú Rusovce, objednávateľ:  : Krajský pozemkový úrad Bratislava
 • viac ako 500 geometrických plánov pre fyzické a právnické osoby