Činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku

Vykonávame nasledovné práce:

  • zabezpečenie podkladov, dokumentov a stanovísk potrebných k územnému a stavebnému konaniu za účelom získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia
  • vypracovanie zadaní pre spracovanie urbanistických štúdií
  • zabezpečenie spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov
  • zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2010 IGES s.r.o.